Biebrzański Park Narodowy

kwatery

wymarzone

urlop

wczasowisko

turystycznie

Biebrzański Park Narodowy (BbPN) powstał na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.091993 roku jako osiemnasty z kolei polski park narodowy. Obecnie, spośród 23 polskich parków narodowych BbPN jest największym parkiem narodowym i jednym z rozlegjelszych w Europie. Jego zadanuem jest ochrona rozległych torfowisk Kotliny Biebrzańskiej oraz niewielkiego fragmentu Wzgórz Sokólskich o łącznej powierzchni 59.223 ha. Otulina Parku obejmuje także małe części przylegających do Kotliny Biebrzańskiej mezoregionów: Wzgórz Sokólskich, Wysoczyzny Białostockiej, Wysoczyzny Kolneńskiej i Doliny Górnej Narwi. W granicach Parku znajduje się 8 wyłączonych z niego enklaw, obejmujących głównie wysepki mineralne w obrębie Kotliny Biebrzańskiej, zajęte pod uprawy, łąki i osadnictwo. Ełk noclegi

Najbardziej wartościowe walory Parku to szeroka dolina mającej charakter naturalny mocno meandrującej rzeki Biebrzy, z największym zespołem torfowisk w Polsce, zwanych Bagnami Biebrzańskimi. Wraz z unikatową mozaiką i strefowością siedlisk mokradłowych, a także ekstensywnym rolnictwem ostały się tu rzadkie, zagrożone i ginące w kraju i Europie gatunki roślin, ptaków i innych zwierząt. Charakterystyczne dla Biebrzańskiego Parku Narodowego są również rozległe krajobrazy, ekosystemy i siedliska, które w innych miejscach zostały już bezpowrotnie zniszczone, w wyniku melioracji, osuszania bagien i torfowisk. Mazury noclegi

Bagna Biebrzańskie są uważane za jedną z największych w kraju i w Europie Środkowej ostoi ptaków wodno-błotnych. Jako niezwykle cenny obszar wodno-błotny Biebrzański Park Narodowy w roku 1995 został wpisany na listę Konwencji Ramsar o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. O światowej randze walorów przyrodniczych doliny Biebrzy świadczy też uznanie jej za ostoję ptaków o randze europejskiej, według klasyfikacji BirdLife International. W 2004 dolinę Biebrzy włączono do sieci Natura 2000. Obecnie jest to Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (PLB 200006 Ostoja Biebrzańska o powierzchni 148 508,8 ha) i Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (PLH 200008 Dolina Biebrzy o powierzchni 121 002,6 ha) . noclegi Mazury

noclegi Kazimierz Dolny, noclegi Gliczarów Górny, Iława agroturystyka, Karpacz noclegi, Giżycko domki

Możliwość komentowania jest wyłączona.